Sci-B-Vac 001 (PROTECT) tutkimus

Vertaileva satunnaistettu kaksoissokkotutkimus Sci-B-Vac® ja Engerix® hepatiitti B rokotteiden välillä aikuisilla.

Tausta

Maailmassa on 257 miljoonaa hepatiitti B –viruksen kantajaa, jotka muodostavat tartuntariskin mm. matkailijoille. Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee hepatiitti B (HB)-rokotusta kaikille lapsille. HB-rokote ei kuitenkaan kuulu Suomessa kansalliseen rokotusohjelmaan. HB-rokotetta suositellaan yleisesti mm. matkailijoille.

HB-rokotteet valmistetaan geeniteknologisesti. Yleisin HB-rokote Engerix® valmistetaan hiivasoluissa tuotetusta HB-viruksen pintavalkuaisesta eli S-antigeenista. Rokote toimii hyvin lapsilla ja nuorilla, mutta iän myötä immuunivaste heikkenee. Huonoon rokotevasteeseen vaikuttavat iän lisäksi tupakointi, lihavuus ja kakkostyypin diabetes.

VBI-yhtiön uusi HB-rokote on valmistettu nisäkässoluissa (CHO). Se sisältää s-antigeenin lisäksi kaksi muuta komponenttia, preS1 ja preS2 antigeenit, ja sitä voidaan kutsua kolmitehoiseksi (trivalentti). Uuden Sci-B-Vac rokotteen oletettiin antavan paremman immuniteettivasteen (ja siten suojatehon) erityisesti riskiryhmiin kuuluvilla henkilöillä.

Perinteisen hepatiitti B -rokotteen ja Sci-B-Vac -rokotteen vertailu. Lähde: VBI Vaccines https://www.vbivaccines.com/sci-b-vac/

Menetelmät

Tutkimukseen osallistui yhteensä 1607 18-64 –vuotiasta henkilöä (Suomesta 607), jotka eivät aiemmin olleet saaneet HB-rokotetta. Osallistujat saivat satunnaistetusti ja kaksoissokkoutetusti joko Sci-B-Vac tai Engerix B-rokotetta. Kumpaakin rokotetta annettiin kolme annosta aikataululla 0, 1 ja 6 kuukautta. Verinäytteet otettiin ennen rokotuksia ja toisen sekä kolmannen rokoteannoksen jälkeen, ja näytteestä määritettiin HB-vasta-aineet.

Tulokset

Kaikista osanottajista 76,5% reagoi tavanomaiselle HB-rokotteelle kun taas Sci-B-Vac –rokotetta saaneista 91,4% reagoi. Yli 45-vuotiailla ero oli vielä suurempi (73,1% vs. 89,4%). Sci-B-Vac oli merkitsevästi parempi kuin Engerix ylipainoisille, diabeetikoille ja tupakoitsijoille. Kaiken kaikkiaan HB-vasta-ainepitoisuudet kolmannen rokotuksen jälkeen olivat noin kuusinkertaisia Sci-B-Vac –rokotteen saaneilla verrattuna tavanomaisen HB-rokotteen saaneisiin.

Merkittäviä haittavaikutuksia oli 4 prosentilla Sci-B-Vac –rokotuksen ja 2,6 prosentilla Engerix-rokotuksen saaneista.

Tulosten tulkinta

Tutkimus osoitti, että käytössä oleva HB-rokote ei toimi kovin hyvin vanhemmilla henkilöillä. Uusi kolmitehoinen rokote on parempi, mutta sen rekisteröinti ja käyttöönotto on kesken.

Tässä vaiheessa niille tutkimukseen osallistuneille, joille ei tullut tyydyttävää vasta-ainemuodostusta tarjotaan mahdollisuutta saada uusi kolmen rokotuksen sarja Engerix B -rokotetta.

 

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Lancet Infectious Diseases -lehdessä (linkki).

 

VBI Sci-B-Vac-001-II S

Hepatiitti B (HBsAb) vasta-ainetasojen säilyminen, päivitetty 13.7.2021

Tutkimus Sci-B-Vac 001 on jatkunut rokotettujen vasta-aineseurannalla 3 vuotta rokotusten jälkeen. Alkuvuonna 2021 on kerätty seeruminäytteet yhteensä 467 asiakkaalta, eli tutkimukseen osallistuvat lähes kaikki Suomessa rokotetut (yhteensä 607), jotka olivat saaneet 3 rokoteannosta ja jotka olivat kehittäneet HBsAb vasta-aineita rokotusten jälkeen. Rokotusten jälkeen negatiiviseksi jääneille oli tarjottu uusintarokotuksia ja ne toteutettiin vuoden 2020 aikana (ks. uusintarokotukset).

Seurantanäytteiden kerääminen onnistui erittäin hyvin, mistä kuuluu kiitos kaikille tutkimuksen 001 osanottajille sekä kiertävälle tutkimustiimille, johon kuuluivat tutkijalääkäri Aino Forstén, tutkimushoitaja Leena Karasvirta ja laboratoriohoitaja Tatjana Pihlajamäki.

Seeruminäytteet on nyt lähetetty USA:an tutkittaviksi. Tarkoitus on määrittää HBsAb vasta-ainetasot samassa laboratoriossa, joka tutki alkuperäisen Sci-B-Vac 001 -tutkimuksen näytteet. Tällä tavoin voidaan tuloksia verrata luotettavasti toisiinsa.

Hepatiitti B -suojaa pidetään yleisesti kestävänä, jos rokotusten jälkeen saavutetaan mitattavissa oleva vasta-ainetaso (yli 10 MIU/ml). Tämä näkemys perustuu kuitenkin nuorilla henkilöillä tehtyihin tutkimuksiin. Tutkimuksen Sci-B-Vac 001 osanottajat olivat kuitenkin suurelta osin iäkkäitä ja heillä oli erilaisia immuunivastetta heikentäviä tekijöitä (iän lisäksi mm. diabetes, ylipaino ja tupakointi). On mahdollista, että tällaisilla henkilöillä rokotusten jälkeen saavutetut HBsAb vasta-ainetasot eivät säily yhtä hyvin.

 

Tuloksia odotetaan syksyllä 2021.

Sci-B-Vac, hepatiitti B

Sci-B-Vac 002 (CONSTANT) tutkimus

Yhteenveto tuloksista 15.4.2020

Tutkimukseen osallistui yhteensä 2838 tervettä 18-44-vuotiasta henkilöä Yhdysvalloista, Kanadasta ja Euroopasta. Suomi oli suurin tutkimukseen osallistunut maa 1607 osallistujalla.

Osanottajat satunnaistettiin saamaan joko yhtä kolmesta valmistuserästä Sci-B-Vac® -rokotetta (yhteensä 75% osanottajista) tai myyntiluvallista Engerix B® (GSK) -rokotetta (25% osanottajista). Rokotukset annettiin aikataululla 0, 1 ja 6 kuukautta. Kaikilta osanottajilta määritettiin hepatiitti B -vasta-aineet kuukausi kolmannen rokotuskerran jälkeen.

Hepatiitti B -vasta-aineita (anti-HBS) todettiin 99,3 prosentilla Sci-B-Vac® -rokotetta saaneilla ja 94,8 prosentilla Engerix B® -rokotetta saaneilla. Lisäksi Sci-B-Vac® -rokotetta saaneiden keskimääräiset vasta-ainetasot olivat korkeammat (7,5-kertaiset) kuin vertailurokotetta saaneiden.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että molemmat rokotteet toimivat hyvin nuorilla terveillä aikuisilla, mutta Sci-B-Vac® -rokote antoi voimakkaamman immuunivasteen. Vakavia haittavaikutuksia ei todettu, mutta Sci-B-Vac® -rokote aiheutti jonkin verran enemmän kipua ja aristusta pistopaikalla.

Koko tutkimus on julkaistu JAMA-lehdessä 20.10.2021 (linkki tutkimukseen).

Niille osanottajille, joille hepatiitti B -vasta-aineita ei kehittynyt, tarjotaan mahdollisuutta täydennysrokotukseen kolmella annoksella Engerix B -rokotetta.

 

Hepatiitti B -uusintarokotukset Sci-B-Vac 001 ja 002 -tutkimusten osanottajille, päivitetty 13.7.2021

Sci-B-Vac 001 ja 002 -tutkimuksissa tarjottiin mahdollisuutta uusintarokotukseen henkilöille, joilla kolmen rokotuksen sarja ei tuottanut toivottua tulosta, eli joille ei rokotusten jälkeen kehittynyt hepatiitti B -vasta-aineita. Uusintarokotukset tehtiin antamalla uusi täysi kolmen rokotuksen sarja käyttämällä myyntiluvallista Engerix B -rokotetta. Lisäksi tarjottiin mahdollisuutta rokotustuloksen varmistamiseen verinäytteellä. Uusintarokotukset tehtiin pääosin vuoden 2020 aikana ja tulokset kontrolloitiin verinäytteillä marraskuussa 2020.

Tutkimuksessa 001 saatiin uusintarokotusten jälkeinen verinäyte 39 henkilöltä. Näistä 11 tapauksessa uusintarokotus ei tuottanut mittavaa HBsAb vasta-ainetasoa ja 6 tapauksessa rokotusten jälkeinen vasta-ainetaso jäi hyvin matalaksi. Selityksenä voi olla henkilöiden korkea ikä tai perussairaudet.

Tutkimuksen 002 osanottajat olivat iältään 18-45-vuotiaita, eli nuorempia, kuin 001-tutkimuksessa. Vain pieni prosentti (22 henkilöä) ei reagoinut alkuperäiseen rokotukseen. Näistä 19 sai uusintarokotussarjan ja 18:lle tuli rokotusten jälkeen HBsAb vasta-aineita (tosin viidellä vasta-ainetaso jäi matalaksi).

Huono rokotusvaste hepatiitti B -rokotukselle voi johtua perinnöllisistä syistä, korkeasta iästä tai perussairauksista. Uusintarokotuksiin osallistuneet henkilöt ovat nyt saaneet yhteensä kuusi annosta hepatiitti B -rokotetta. Enempiä rokotuksia ainakaan myyntiluvallisella Engerix B -rokotteella ei ole tarkoituksenmukaista antaa. Tilanne voi muuttua, jos Sci-B-Vac-rokote on käytettävissä.